EAS turismitoetuste jäägi taotlusvoor

Vabariigi Valitsus otsustas maksta täiendavat toetust nendele ettevõtetele, kes on tegevust alustanud piirangute ajal. Toetust saavad taotleda majutusettevõtjad, spaad, veekeskused, toitlustusettevõtjad, reisiettevõtjad, nõupidamiste ja messide korraldajad, sõitjate muud maismaavedu teostavad ettevõtjad ja jaekaubanduse ettevõtjad, kelle esmane käibe deklareerimise aeg Maksu- ja Tolliametile on 2020. aastal või hiljem.

 

EAS avab nendele ettevõtete uue taotlusvooru 17.augustil kell 9:00 ja  taotlusi saab esitada kuni 25.augustini kell 16:00.

 

Toetust saavad taotleda järgmised ettevõtted:

 • Majutusettevõtja on eraõiguslik juriidiline isik või füüsilisest isikust ettevõtja, kelle põhitegevusala on EMTAK koodiga jagu I 55.
 • Spaa ja veekeskus on eraõiguslik juriidiline isik või füüsilisest isikust ettevõtja, kelle põhitegevusala on EMTAK koodiga jagu Q 86905 või Terviseameti ujulate registris registreeritud ujulat, veekeskust või basseini valdav eraõiguslik juriidiline isik või füüsilisest isikust ettevõtja, kui tema põhitegevusala on EMTAK koodiga jagu R 93 või EMTAK koodiga jagu S 96041.
 • Reisiettevõtja on eraõiguslik juriidiline isik või füüsilisest isikust ettevõtja, kelle põhitegevusala on EMTAK koodiga jagu N 791.
 • Nõupidamiste ja messide korraldaja on eraõiguslik juriidiline isik või füüsilisest isikust ettevõtja, kelle põhitegevusala on EMTAK koodiga jagu N 82301.
 • Sõitjate muud maismaavedu teostav ettevõtja eraõiguslik juriidiline isik või füüsilisest isikust ettevõtja, kelle põhitegevusala on EMTAK koodiga jagu H 4939, jagu H 49399 või jagu H 49391.
 • Jaekaubanduse ettevõtja on äriregistris või mittetulundusühingute ja sihtasutuste registris registreeritud eraõiguslik juriidiline isik või füüsilisest isikust ettevõtja, kes omab või valdab füüsilist kauplust või müügisaali, kus klientidel oli või on Vabariigi Valitsuse 19. augusti 2020. a korralduse nr 282 „COVID-19 haiguse leviku tõkestamiseks vajalikud meetmed ja piirangud” punkti 2014 alapunkti 8 kohaselt alates 11. märtsist 2021. a kuni nimetatud alapunktis sätestatud piirangu lõppemiseni keelatud viibida ning kelle põhitegevusala on EMTAK koodiga jagu G 451, jagu 4532 , jagu 4540, jagu 4719, jagu 4726, jagu 474, jagu 475, jagu 476, jagu 477 või jagu 478, välja arvatud isikud, kelle põhitegevusala on EMTAK koodiga 4773, 4774, 47762, 47781 ja 4781.
 • Taotleja ei ole raskustes ettevõtja (vt täpsemalt juhiseid siit).
 • Taotlejal puuduvad taotluse esitamise hetkel riiklikud maksuvõlad või on need taotluse esitamise ajaks tasutud või ajatatud;
 • Taotleja on täitnud taotluse esitamise ajaks maksudeklaratsioonide ja majandusaasta aruannete esitamise kohustuse. NB! Juhime tähelepanu, et nimetud võlgnevusi ei tohi olla taotluse esitamise kuupäeva seisuga ning võlgade olemasolu korral ei ole võimalik nimetatud toetust maksta.
 • Taotleja või tema üle valitsevat mõju omava isiku suhtes ei ole algatatud sundlõpetamis-, likvideerimis- või pankrotimenetlust;
 • Füüsilisest isikust ettevõtjast taotlejat ei ole äriregistrist kustutatud taotluse esitamise kuupäeva seisuga ega kustutata enne toetuse taotluse kohta otsuse tegemist;
 • Taotleja ei ole saanud Vabariigi Valitsuse 19. augusti 2020. a korraldusest nr 282 „COVID-19 haiguse leviku tõkestamiseks vajalikud meetmed ja piirangud” tulenevate piirangute tõttu toetust riigi 2021. aasta lisaeelarve vahenditest kultuuriministri määruste alusel;
 • Taotlejale COVID-19 raamistiku osa 3.1 alusel antud abi koos käesoleva määruse alusel antava toetusega ei tohi ületada COVID-19 raamistiku punktis 22 a sätestatud summat (s.o 1,8 mln eurot);

 

Uueks ettevõtjaks loetakse need käibemaksukohustuslasest ettevõtjad, kes on esmakordselt Maksu- ja Tolliametile esitatud käibedeklaratsioonidel deklareerinud käivet perioodi 1. jaanuaril 2020. (või hiljem) kuni veebruar 2021. a eest. Ettevõte kvalifitseerub taotlejaks, kui ta on kuudel, mil ta deklareerib käivet, teinud tööjõumaksude väljamakse nimetatud kuude aritmeetilise keskmisena vähemalt 800 eurot kuus.

 

 

Toetuse suurus:

 

 • Majutusettevõtja ning spaa ja veekeskuse toetuse suurus on 90 protsenti 2021. a veebruari tööjõukuludest, mis korrutatakse kolmega. Kui majutusettevõtjal või spaal ja veekeskusel puudusid 2021. a veebruaris tööjõukulud, on tema toetuse suurus 3000 eurot. Kui toetuse arvestuslik suurus on väiksem kui 3000 eurot, on ettevõtja toetuse suuruseks 3000 eurot. Majutusettevõtja ning spaa ja veekeskuse toetusele liidetakse juurde 7/92 toetuse summast, kui ettevõtja valdab Terviseameti ujulate registris registreeritud ujulat, veekeskust või basseini.
 • Toitlustusettevõtja toetuse suurus on 70 protsenti 2021. a veebruari tööjõukuludest, mis korrutatakse kolmega. Kui toitlustusettevõtjal puudusid 2021. a veebruaris tööjõukulud, on tema toetuse suurus 3000 eurot. Kui toetuse arvestuslik suurus on väiksem kui 3000 eurot, on ettevõtja toetuse suuruseks 3000 eurot.
 • Reisiettevõtja toetuse suurus on 60 protsenti 2021. a veebruari tööjõukuludest, mis korrutatakse kolmega. Kui reisiettevõtjal puudusid 2021. a veebruaris tööjõukulud, on tema toetuse suurus 3000 eurot. Kui toetuse arvestuslik suurus on väiksem kui 3000 eurot, on ettevõtja toetuse suuruseks 3000 eurot.
 • Nõupidamiste ja messide korraldaja toetuse suurus on 60 protsenti 2021. a veebruari tööjõukuludest, mis korrutatakse kolmega. Kui nõupidamiste ja messide korraldajal puudusid 2021. a veebruaris tööjõukulud, on tema toetuse suurus 3000 eurot. Kui toetuse arvestuslik suurus on väiksem kui 3000 eurot, on ettevõtja toetuse suuruseks 3000 eurot.
 • Sõitjate muud maismaavedu teostava ettevõtja toetuse suurus on 90 protsenti 2021. a veebruari tööjõukuludest, mis korrutatakse kolmega. Kui sõitjate muud maismaavedu teostaval ettevõtjal puudusid 2021. a veebruaris tööjõukulud, on tema toetuse suurus 3000 eurot. Kui toetuse arvestuslik suurus on väiksem kui 3000 eurot, on ettevõtja toetuse suuruseks 3000 eurot.
 • Jaekaubanduse ettevõtja toetuse suurus on 70 protsenti 2021. a veebruari tööjõukuludest, mis korrutatakse kolmega. Kui jaekaubanduse ettevõtjal 2021. a veebruaris tööjõukulud, on tema toetuse suurus 2000 eurot. Kui toetuse arvestuslik suurus on väiksem kui 2000 eurot, on ettevõtja toetuse suuruseks 2000 eurot.

 

Vt täpsemat infot siit: https://www.eas.ee/teenus/uue-ettevotja-kriisitoetus/, määruse terviktekst on kättesaadav siit:https://www.riigiteataja.ee/akt/123072021004?leiaKehtiv.

 

Taotlemine avatakse EASi e-teeninduses https://aken.eas.ee/Authorization. Taotlusvormil saab ettevõte ise anda info, millise kuu TSD-l on taotleja deklareerinud 2021. a veebruaris tehtud tööga seotud tööjõumaksud ja millisest TSD-st alates taotleja deklareeris perioodi 01.2020-02.2021 eest tööjõumakse. Nimetatud info alusel teeb EAS maksu- ja Tolliametile täiendava päringu ja arvutab välja toetusena makstava summa suuruse.

 

Täiendava info saamiks palume pöörduda EASi infokeskusesse tel: 6 279 700, e-post: info@eas.ee

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *