MEEDE 3

ROMANTILISE RANNATEE ÜHISTEGEVUS JA TURUNDUS

Alusdokumendid:
 1. Meetmeleht
 2. LEADER määrus
 3. Romantilise Rannatee turundusstrateegia
Toetatavad tegevused:
 • RR turundusstrateegiast lähtuvate investeeringu- ja ühisprojektide ning sündmuste korraldamine;
 • Kohaliku toidu ühisturundus (otse-tootjalt-tarbijale), sh RR toodete ja teenuste arendamiseks seadmete, vahendite ostmine;
 • RR visuaalsed maamärgid (RR kaubamärgi kujutise min kõrgus 2,2 meetrit), maamärkide tootmine, soetamine, paigaldamine jms.;
 • RR virtuaaltuuri platvormi ja sisu loomine;
 • Infoseminarid, õppereisid, koolitused;
 • Romantilise Rannatee piirkonna mõju-, külastus- ja muud turismivaldkonna uuringud.

Toetuse maksimaalne suurus ja määr: 

 • Toetust antakse MTÜ, SA ja KOV meetmes kuni 90 protsenti abikõlblike kulude maksumusest, ettevõtjale(EV) kuni 60 protsenti toetavate tegevuste abikõlblike kulude maksumusest, võttes lisaks arvesse kõiki riigiabi reeglitest tulenevaid piiranguid.
 • Tegevusgrupi poolt esitatud projektitoetuste taotluste maksimaalne toetussumma on 70 000 eurot ja minimaalne 1000 eurot
 • Taristuinvesteeringu korral antakse projektitoetust kuni 60 protsenti investeeringu abikõlblikest kuludest. 
 • Üle-rannateeliste RR sündmuste 2022 ja 2023 toidufestivali ja romantikaöö turundamise ja korraldamise ühisprojektide  elluviimisel on maksimaalne toetus taotleja kohta ühes taotlusvoorus 6000 eurot ja minimaalne 2000 eurot.
 • RR visuaalsete ja interaktiivsete maamärkide (nende  soetamine ja paigaldamine) maksimaalne toetus ühes taotlusvoorus 6000 eurot ja minimaalne 1000 eurot
 • Meetme puhul rakenduvad vähese tähtsusega riigiabi reeglitest tulenevad piirangud.
 • Ühisprojektitaotluses on taotlejaks vähemalt kaks juriidilist isikut, kes tegutsevad kahe- aastase tegevuskava alusel ning kellest vähemalt üks ei ole teine kohalik tegevusgrupp.

Kohaliku tegevusgrupi nõuded projektitoetuse taotlejale ja toetuse saajale: 

 • Meetme sihtgrupp tegevuspiirkonnas on KOV, kohalik tegevusgrupp, vähemalt kuus kuud tegutsev SA, MTÜ, AS, OÜ ja FIE.
 • Lisaks Leader määruse § 37 ja § 42 nõuetele on kohaliku tegevusgrupi poolt kehtestatud taotlejale täiendavad tingimused meetme raames: 
 • Abikõlblik on projektijuhtimine sihtasutustele, mittetulundusühingutele ühis- ja koostöö projektides;
 • Kulude abikõlblikkus ja mitterahaline omafinantseering on reguleeritud taotluse esitamise hetkel kehtivas maaeluministeeriumi Leader määruses, mis on kättesaadav Riigi Teatajas;
 • Abikõlblikud kulud peavad olema selgelt põhjendatud, üksikasjalikult kirjeldatud, majanduslikult otstarbekad ja vajalikud tegevused eesmärgi saavutamiseks ning PLPK strateegia meetme eesmärkide täitmisega seonduvad;
 • Meede sisaldab turundamise, arendamise tegevusi ja/või investeeringuid;
 • Euroopa Liidu vahendite jätkusuutliku kasutamise põhimõtetest tulenevalt ei rahastata püsikulusid;
 • Taotleja võib esitada taotlusvooru kuni kaks projektitaotlust, millest üks on ühisprojekt (sh partner ühisprojektis);
 • Projekteerimine ainutegevusena ei ole abikõlblik;
 • Ettevõtja saab meetmest taotleda toetust: a) virtuaaltuuridele b) maamärkide rajamisele c) sündmuste elluviimisele;
 • Kohalik tegevusgrupp võib rakenduskavas sätestada muid täiendavaid nõudeid (vaata meetmeleht).

 

TOETUSE TAOTLEMINE

Toetuse taotlus esitatakse e-PRIA keskkonnas,  https://epria.pria.ee/

e-PRIA´sse sisselogimisel tuleb kõigepealt valida paremalt poolt ülevalt rippmenüüst “esindatav” alt KOV, MTÜ, SA, OÜ, AS või FIE, kelle nimel soovitakse taotlust esitada.

Kui te ei ole varasemalt e-PRIA´t kasutanud, siis saab selle kohta täpsemalt lugeda siit: PRIA info- ja abimaterjalid

Kohustuslikud lisadokumendid taotluse esitamisel e-PRIAS (laetakse taotluse juurde): 

 • Pakkumuskutse koos ühtse tehniliste tingimuste loeteluga hinnapakkujatele va ühisprojektid (pakkumiskutse näidis);
 • Hinnapakkumus (pakkumused), va ühisprojektid, tegevused üle 5000 € (ilma km) vähemalt 3 võrreldavat hinnapakkumust (hinnapakkumuse näidisvormid), (ehitustegevuse hinnapakkumise näidis). Hinnapakkumus peab sisaldama taotleja nime, välja arvatud juhul, kui hinnapakkumuseks on väljatrükk hinnapakkuja veebilehelt, hinnapakkuja nime, registrikoodi ja kontaktandmeid, hinnapakkumuse väljastamise kuupäeva ning toetatava tegevuse või investeeringuobjekti käibemaksuta ja käibemaksuga maksumust;
 • Toetatava tegevuse kirjeldus PLPK hindamiskriteeriumite lõikes, kuni 2 A4 lehekülge (projekti kirjelduse vorm);
 • Ehitiste puhul väljavõte ehitusprojektist, juhul, kui see on kavandatud tegevuse elluviimiseks Ehitusseadustiku kohaselt nõutavad ja kui ei taotleta toetust ehitusprojekti koostamiseks;
 • Ärakiri dokumendist, mis tõendab, et maa, millele planeeritakse ehitada, kavandatav ehitis, mida ehitatakse või kuhu seade paigaldatakse, või mootorsõiduk, kuhu seade paigaldatakse, kuulub taotleja omandisse või on antud taotlejale õiguslikul alusel kasutamiseks vähemalt viieks aastaks arvates PRIA poolt viimase toetusosa väljamaksmisest; 
 • Projektijuhi elulookirjeldus, kui taotletakse toetust projektijuhtimise kulude kohta;
 • Ühiste kavatsuste kokkuleppe ärakiri, kui taotletakse toetust kohaliku tegevusgrupi piirülese koostööprojekti ettevalmistamiseks või ühisprojekti elluviimiseks (näidisvorm);
 • SA puhul sihtasutuse asutajate ja nõukogu liikmete nimekiri juhul, kelle asutajate ja nõukogu liikmete nimekiri pole kättesaadav mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrist;
 • MTÜ puhul mitte varasema kui taotluse esitamisele vahetult eelnenud kuu esimese kuupäeva seisuga mittetulundusühingu liikmete nimekiri, välja arvatud usulised ühendused, juhul, kui taotleja on mittetulundusühing, kelle liikmete nimekiri pole kättesaadav mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrist;
 • Äriühingu puhul taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud majandusaasta kinnitatud majandusaastaaruande või kontserni puhul taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud majandusaasta konsolideeritud aruande ärakiri ja FIE-l Eesti Maksu- ja Tolliametile esitatud tuludeklaratsiooni E-vorm.