Romantilise Rannatee ühistegevus ja turundus

Alusdokumendid:
 1. Meetmeleht
 2. LEADER määrus
 3. Pärnu Lahe Partnerluskogu 2023-2035 strateegia
 4. Romantilise Rannatee turundusstrateegia
Toetatavad tegevused ja nõuded taotlemisel (põhjalikum nimekiri leitav hetkel kehtiva Leader määruse §25 alt ja meetmelehelt):
 • RR turundusstrateegiast lähtuvate investeeringute tegemine ja sündmuste korraldamine (ühisprojektina);
 • Romantilise Rannatee piirkonnale omaste sündmuste korraldamine (ühisprojektina);
 • Romantilise Rannatee sihtkoha ja sündmuste turundus- tegevused;
 • Infoseminarid, õppereisid, koolitused;
 • Romantilise Rannatee piirkonna mõju-, külastus- ja muud turismivaldkonna uuringud;
 • Turismisihtkohtade ja objektide nähtavuse suurendamine, sh viidastamine jms;
 • Abikõlblik on projektijuhtimine sihtasutustele, mittetulundusühingutele ühis- ja koostöö projektides;
 • Kulude abikõlblikkus ja mitterahaline omafinantseering on reguleeritud taotluse esitamise hetkel kehtivas LEADER määruses;
 • Abikõlblikud kulud peavad olema selgelt põhjendatud, üksikasjalikult kirjeldatud, majanduslikult otstarbekad ja vajalikud tegevused eesmärgi saavutamiseks ning PLP strateegia meetme eesmärkide täitmisega seonduvad;
 • Meede sisaldab turundamise, arendamise tegevusi ja/või investeeringuid;
 • Euroopa Liidu vahendite jätkusuutliku kasutamise põhimõtetest tulenevalt ei rahastata püsikulusid;
 • Taotleja võib esitada taotlusvooru kuni kaks projektitaotlust, millest üks on ühisprojekt (sh partner ühisprojektis);
 • Projekteerimine ainutegevusena ei ole abikõlblik;
Toetuse maksimaalne suurus ja määr: 
 • Toetust antakse MTÜ, SA ja KOV meetmes kuni 90% abikõlblike kulude maksumusest, ettevõtjale kuni 60% toetatavate tegevuste abikõlblike kulude maksumusest, võttes lisaks arvesse kõiki riigiabi reeglitest tulenevaid piiranguid;
 • Maksimaalne investeeringu projektitoetus ühes taotlusvoorus on 10 000 € ja minimaalne 1 000 € ning maksimaalne mitteinvesteeringu projektitoetus 15 000 € ja mitteinvesteeringu minimaalne projektitoetus 1 000 €;
 • Tegevusrühma poolt esitatavate projektitoetuse taotluste maksimaalne toetussumma on 70 000 eurot ja minimaalne 1 000 eurot;
 • Taristuinvesteeringu korral antakse projektitoetust kuni 60% investeeringu abikõlblikest kuludest;
 • Meetme puhul rakenduvad vähese tähtsusega riigiabi reeglitest tulenevad piirangud;
 • Ühisprojektitaotluses on taotlejaks vähemalt kaks juriidilist isikut, kes tegutsevad ühe- kuni nelja-aastase tegevuskava alusel ning kellest vähemalt üks ei ole teine kohalik tegevusrühm.

Strateegia meetme sihtrühm: 
 • Meetme sihtrühm tegevuspiirkonnas on KOV, kohalik tegevusrühm, vähemalt kuus kuud tegutsev  SA, MTÜ ja ettevõtja;
 • Toetust rakendatakse PLP tegevuspiirkonnas: Häädemeeste vald, Kihnu vald, Pärnu linna Audru ja Tõstamaa osavallad, Saarde vald (haldusreformieelne Saarde valla territoorium), Tori vald (haldusreformieelne Sauga valla territoorium), Lääneranna vald (haldusreformieelsed Varbla ja Koonga valla territooriumid).

 

TOETUSE TAOTLEMINE

Toetuse taotlus esitatakse e-PRIA keskkonnas,  https://epria.pria.ee/

e-PRIA´sse sisselogimisel tuleb kõigepealt valida paremalt poolt ülevalt rippmenüüst “esindatav” alt KOV, MTÜ, SA, OÜ, AS või FIE, kelle nimel soovitakse taotlust esitada.

Kui te ei ole varasemalt e-PRIA´t kasutanud, siis saab selle kohta täpsemalt lugeda siit: PRIA info- ja abimaterjalid

Taotluse täitmisel e-PRIAS tuleb kirjeldada kavandatavaid tegevusi PLP hindamiskriteeriumite lõikes, vastates võimalikult täpselt etteantud küsimustele (küsimuste näidisvorm eeltäitmiseks, kuni 2 lk A4) . Projekti kirjelduses tuua vastavalt küsitule välja seosed PLP strateegiaga, projekti vajalikkuse põhjendused (Rannatee parem nähtavus, puhkekeskkonna parendamine jms) jm vajalik info. Väldi seejuures kordusi ja lauseid, mis ei kirjelda projekti sisulist osa. Proovi vastata küsimustele võimalikult lühidalt ja sisukalt (vastuse maht on piiratud).

Kohustuslikud lisadokumendid taotluse esitamisel e-PRIAS (laetakse taotluse juurde): 

 • Pakkumuskutse koos ühtse tehniliste tingimuste loeteluga hinnapakkujatele va ühisprojektid (pakkumiskutse näidis);
 • Vähemalt 3 võrreldavat hinnapakkumust (hinnapakkumuse näidisvormid), (ehitustegevuse hinnapakkumise näidis ja ehitustegevuste hinnapakkumise selgitus ). Hinnapakkumus peab sisaldama taotleja nime, välja arvatud juhul, kui hinnapakkumuseks on väljatrükk hinnapakkuja veebilehelt, hinnapakkuja nime, registrikoodi ja kontaktandmeid, hinnapakkumuse väljastamise kuupäeva ning toetatava tegevuse või investeeringuobjekti käibemaksuta ja käibemaksuga maksumust;
 • Toetatava tegevuse kirjeldus PLPK hindamiskriteeriumite lõikes, kuni 2 A4 lehekülge (projekti kirjelduse vorm);
 • Ehitiste puhul väljavõte ehitusprojektist, juhul, kui see on kavandatud tegevuse elluviimiseks Ehitusseadustiku kohaselt nõutavad ja kui ei taotleta toetust ehitusprojekti koostamiseks;
 • Ärakiri dokumendist, mis tõendab, et maa, millele planeeritakse ehitada, kavandatav ehitis, mida ehitatakse või kuhu seade paigaldatakse, või mootorsõiduk, kuhu seade paigaldatakse, kuulub taotleja omandisse või on antud taotlejale õiguslikul alusel kasutamiseks vähemalt viieks aastaks arvates PRIA poolt viimase toetusosa väljamaksmisest; 
 • Projektijuhi elulookirjeldus, kui taotletakse toetust projektijuhtimise kulude kohta;
 • Ühiste kavatsuste kokkuleppe ärakiri, kui taotletakse toetust kohaliku tegevusgrupi piirülese koostööprojekti ettevalmistamiseks või ühisprojekti elluviimiseks (ühistegevuse tegevuskava näidisvorm);
 • Sihtasutuse asutajate ja mitte varasema kui taotluse esitamisele vahetult eelnenud kuu esimese kuupäeva seisuga nõukogu liikmete nimekiri;
 • Äriühingu puhul taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud majandusaasta kinnitatud majandusaasta aruande või kontserni puhul taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud majandusaasta konsolideeritud aruande ärakiri ja FIE-l Eesti Maksu- ja Tolliametile esitatud tuludeklaratsiooni E-vorm.