Aktiivne kogukond

Alusdokumendid:
 1. Meetmeleht
 2. LEADER määrus
 3. Pärnu Lahe Partnerluskogu 2023-2035 strateegia
Peamised toetatavad tegevused ja nõuded taotlemisel (nimekiri on näitlik, täpsemalt meetmelehel ja LEADER määruses):
 • avalikus kasutuses oleva ehitise ehitamise ja parendamise kulud (va uue hoone ehitamine);
 • avalikus kasutuses oleva veevarustus-, kanalisatsiooni- ja reoveepuhastussüsteemi, elektrisüsteemi ja elektripaigaldise kulud;
 • masina, seadme, sisseseade või muu põhivara ostmise, liisimise ja paigaldamise kulud, sealhulgas patendi, litsentsi, autoriõiguse ja kaubamärgi omandamine;
 • infotehnoloogilise lahenduse ja tarkvara ostmise ning paigaldamise kulud;
 • teostatavusuuringu koostamise kulud, sealhulgas uuringud, mis on seotud külade, maapiirkondade ja kõrge loodusliku väärtusega alade kultuuri- ja looduspärandi säilitamise, taastamise ja selle kvaliteedi parandamisega, sealhulgas sotsiaalmajanduslikud aspektid ning keskkonnateadlikkus;
 • noorte ja laste ettevõtlikkust ning aktiivsust arendavad tegevused;
 • kogukonna ühistegevust ja kogukonna elavdamist soodustavad huvitegevused;
 • sellise töö, teenuse ja kauba ostmise kulud, mis ei ole eelpool olevates punktides nimetatud tegevuse osa;
 • Euroopa Liidu vahendite jätkusuutliku kasutamise põhimõtetest tulenevalt ei rahastata püsikulusid;
 • projekteerimine ainutegevusena ei ole abikõlblik;
 • maa ja kinnisvara ostmine ei ole abikõlblik.
 • taotleja saab esitada ühes taotlusvoorus ühe projektitaotluse;
 • mootorsõidukite (sh ATV jms) ostmine ei ole abikõlblik.
Toetuse maksimaalne suurus ja määr: 
 • Toetuste andmisel kehtivad kõik riigiabi piirangud;
 • Toetust antakse kuni 90% toetatava tegevuse või investeeringu abikõlblikest kuludest;
 • Ettevõtluse arendamisele suunatud tegevuste puhul kuni 60% abikõlblikest kuludes;
 • Maksimaalne investeeringu projektitoetus ühes taotlusvoorus on 40 000 € ja minimaalne 1 000 € ning maksimaalne mitteinvesteeringu projektitoetus 15 000 ja mitteinvesteeringu minimaalne projektitoetus 1000 €, võttes lisaks arvesse PLP jooksva aasta rakenduskava.
Strateegia meetme sihtrühm:
 • Meetme sihtrühm on KOV, kohalik tegevusrühm, vähemalt kuus kuud tegutsev MTÜ või SA.
 • Toetust rakendatakse PLP tegevuspiirkonnas: Häädemeeste vald, Kihnu vald, Pärnu linna Audru ja Tõstamaa osavallad, Saarde vald (haldusreformieelne Saarde valla territoorium), Tori vald (haldusreformieelne Sauga valla territoorium), Lääneranna vald (haldusreformieelsed Varbla ja Koonga valla territooriumid).

 

TOETUSE TAOTLEMINE

Toetuse taotlus esitatakse e-PRIA keskkonnas,  https://epria.pria.ee/

e-PRIA´sse sisselogimisel tuleb kõigepealt valida paremalt poolt ülevalt rippmenüüst “esindatav” alt MTÜ, SA või KOV kelle nimel soovitakse taotlust esitada.

Kui te ei ole varasemalt e-PRIA´t kasutanud, siis saab selle kohta täpsemalt lugeda siit: PRIA info- ja abimaterjalid

Taotluse täitmisel e-PRIAS tuleb kirjeldada kavandatavaid tegevusi PLP hindamiskriteeriumite lõikes, vastates võimalikult täpselt etteantud küsimustele (küsimuste näidisvorm eeltäitmiseks, kuni 2 lk A4) . Projekti kirjelduses tuua vastavalt küsitule välja seosed PLP strateegiaga, projekti vajalikkuse põhjendused (kulude kokkuhoid, kogukonna koostöö elavdamine jne) jm vajalik info. Väldi seejuures kordusi ja lauseid, mis ei kirjelda projekti sisulist osa. Proovi vastata küsimustele võimalikult lühidalt ja sisukalt (vastuse maht on piiratud).

Kohustuslikud lisadokumendid taotluse esitamisel e-PRIAS (laetakse taotluse juurde): 

 • Pakkumuskutse koos ühtse tehniliste tingimuste loeteluga hinnapakkujatele va ühisprojektid (pakkumiskutse näidis);
 • Vähemalt 3 võrreldavat hinnapakkumust (hinnapakkumuse näidisvormid), (ehitustegevuse hinnapakkumuse näidis ja ehitustegevuse hinnapakkumise selgitus). Hinnapakkumus peab sisaldama taotleja nime, välja arvatud juhul, kui hinnapakkumuseks on väljatrükk hinnapakkuja veebilehelt, hinnapakkuja nime, registrikoodi ja kontaktandmeid, hinnapakkumuse väljastamise kuupäeva ning toetatava tegevuse või investeeringuobjekti käibemaksuta ja käibemaksuga maksumust;
 • Ehitiste puhul väljavõte ehitusprojektist, juhul, kui see on kavandatud tegevuse elluviimiseks Ehitusseadustiku kohaselt nõutavad ja kui ei taotleta toetust ehitusprojekti koostamiseks;
 • Ärakiri dokumendist, mis tõendab, et maa, millele planeeritakse ehitada, kavandatav ehitis, mida ehitatakse või kuhu seade paigaldatakse, või mootorsõiduk, kuhu seade paigaldatakse, kuulub taotleja omandisse või on antud taotlejale õiguslikul alusel kasutamiseks vähemalt viieks aastaks arvates PRIA poolt viimase toetusosa väljamaksmisest; 
 • Projektijuhi elulookirjeldus, kui taotletakse toetust projektijuhtimise kulude kohta;
 • Ühiste kavatsuste kokkuleppe ärakiri, kui taotletakse toetust kohaliku tegevusgrupi piiriülese koostööprojekti ettevalmistamiseks või ühisprojekti elluviimiseks (ühistegevuste tegevuskava näidisvorm);
 • Teadmussiirde projektis peab koolitaja esitama asjakohast suutlikkust tõendavas dokumendis andmed asjakohase töökogemuse kohta;
 • Sihtasutuse asutajate ja mitte varasema kui taotluse esitamisele vahetult eelnenud kuu esimese kuupäeva seisuga nõukogu liikmete nimekiri.