MEEDE 2

AKTIIVNE KOGUKOND

Alusdokumendid:
 1. Meetmeleht
 2. LEADER määrus
Toetatavad tegevused:
 • Avalikus kasutuses olevate hoonete renoveerimise ja rekonstrueerimisega seotud investeeringud;
 • Avalikus kasutuses olevate rajatiste korrastamine, ehitamine, rekonstrueerimine ja objektide tähistamine;
 • Seadmete, tarvikute, masinate ja tarkvara soetamine;
 • Noorte ja laste ettevõtlikkust ning aktiivsust arendavad tegevused;
 • Kogukonna ühistegevust, kogukonnateenuste rakendamist ja kogukonna  elavdamist soodustavad huvitegevused;
 • Uue põlvkonna elektroonilise side võimaluste laiendamine ja kaugtöökohtade loomine;
 • Ühisprojektide elluviimine. 

Toetuse maksimaalne suurus ja määr: 

 • Euroopa Liidu vahendite kasutamise põhimõtetest tulenevalt ei rahastata püsikulusid.
 • Toetuste andmisel kehtivad kõik riigiabi piirangud.
 • Toetust antakse kuni 90 protsenti toetatava tegevuse või investeeringu abikõlblikest kuludest.
 • Taristuinvesteeringu, välja arvatud uue põlvkonna elektroonilise side juurdepääsuvõrgu tegemiseks projektitoetuse taotlemise korral antakse projektitoetust kuni 60 protsenti investeeringu abikõlblikest kuludest. 
 • Uue põlvkonna elektroonilise side juurdepääsuvõrgu rajamiseks antakse projektitoetust kuni 90 protsentiabikõlblikest kuludest.
 • Maksimaalne investeeringu projektitoetus ühes taotlusvoorus on 30 000 eurot ja minimaalne 1 000 eurot ning maksimaalne mitteinvesteeringu projektitoetus 15 000 eurot ja mitteinvesteeringu minimaalne projektitoetus 1 000 eurot, võttes lisaks arvesse PLPK jooksva aasta rakenduskava.
 • Kulude abikõlblikkus ja mitterahaline omafinantseering on reguleeritud taotluse esitamise hetkel kehtivas maaeluministeeriumi Leader määruses, mis on kättesaadav Riigi Teatajast. 

Kohaliku tegevusgrupi nõuded projektitoetuse taotlejale ja toetuse saajale: 

 • Meetme sihtgrupp on KOV, kohalik tegevusgrupp, vähemalt kuus kuud tegutsev MTÜ või SA. Toetust rakendatakse PLPK tegevuspiirkonnas: Häädemeeste vald, Kihnu vald, Pärnu linna Audru ja Tõstamaa osavallad, Saarde vald (haldusreformieelne Saarde valla territoorium), Tori vald (haldusreformieelne Sauga valla territoorium), Lääneranna vald (haldusreformieelsed Varbla ja Koonga valla territooriumid).
 • Lisaks Leader määruse § 37 ja § 42 nõuetele on kohaliku tegevusgrupi poolt kehtestatud taotlejale täiendavad tingimused meetme raames: 
 • Projekteerimine ainutegevusena ei ole abikõlblik;
 • Uute hoonete ehitamine ei ole abikõlblik;
 • Maa ja kinnisvara ostmine ei ole abikõlblik;
 • Mootorsõidukite, sh ATV soetamine ei ole abikõlblik. 
 • Kogukonna vajadustest lähtuvad teenused turutõrkega piirkondades, mille investeeringuid toetatakse 90 protsenti abikõlblikest kuludest, tuleb  lähtuda järgmistest tingimustest: 
  • Piirkond, kus teenust pakutakse, on mõistliku suurusega;
  • Teenus on kogukonna poolt pakutav ja liikmetele kättesaadav;
  • Teenus on suunatud kogukonna liikmetele ja kogukonnas on piisavalt teenuse tarbijaid;
  • Teenuse pakkuja on piirkonnas tegutsev ühendus; 
  • Kohalikul omavalitsusel ei ole teenuse pakkumise kohustust;
  • Teenust ei pakuta avatud turul ja see ei paku kõlvatut konkurentsi piirkonna ettevõtetele;
  • Teenust pakutakse kogukonnale mõõduka hinna eest või tasuta;
  • Kogukonnateenuste suunad: nt. vanurite abistamisteenus, tervise, sh vaimse tervise hoidmist toetavad tegevused, laste mängutoa teenus, kogukonna müügipunkt, päästeteenistuse vabatahtlike komandode tegevus, saunateenus jms. 
  • Kogukonnateenuse projektitaotlus peab olema kinnitatud kohaliku tegevusgrupi üldkoosoleku otsusega.
 • Avalikus kasutuses olevate hoonete renoveerimise ja rekonstrueerimisega seotud investeeringud peavad olema kooskõlas omavalitsuse arengukavaga;
 • Abikõlblik on projektijuhtimine sihtasutustele, mittetulundusühingutele ühisprojektides;
 • Üks taotleja saab esitada taotlusvoorus korraga kaks projektitaotlust, millest ainult üks projekt saab olla investeeringu projektitoetuse taotlus (ka ühisprojekt on projektitaotlus);
 • Kohalik tegevusgrupp võib rakenduskavas sätestada muid täiendavaid nõudeid.
TOETUSE TAOTLEMINE

Toetuse taotlus esitatakse e-PRIA keskkonnas,  https://epria.pria.ee/

e-PRIA´sse sisselogimisel tuleb kõigepealt valida paremalt poolt ülevalt rippmenüüst “esindatav” alt MTÜ, SA või KOV kelle nimel soovitakse taotlust esitada.

Kui te ei ole varasemalt e-PRIA´t kasutanud, siis saab selle kohta täpsemalt lugeda siit: PRIA info- ja abimaterjalid

Kohustuslikud lisadokumendid taotluse esitamisel e-PRIAS (laetakse taotluse juurde): 

 • Pakkumuskutse koos ühtse tehniliste tingimuste loeteluga hinnapakkujatele va ühisprojektid (pakkumiskutse näidis);
 • Hinnapakkumus (pakkumused), va ühisprojektid, tegevused üle 5000 € (ilma km) vähemalt 3 võrreldavat hinnapakkumust (hinnapakkumuse näidisvormid), (ehitustegevuse hinnapakkumuse näidis). Hinnapakkumus peab sisaldama taotleja nime, välja arvatud juhul, kui hinnapakkumuseks on väljatrükk hinnapakkuja veebilehelt, hinnapakkuja nime, registrikoodi ja kontaktandmeid, hinnapakkumuse väljastamise kuupäeva ning toetatava tegevuse või investeeringuobjekti käibemaksuta ja käibemaksuga maksumust;
 • Toetatava tegevuse kirjeldus PLPK hindamiskriteeriumite lõikes, kuni 2 A4 lehekülge (projekti kirjelduse vorm);
 • Ehitiste puhul väljavõte ehitusprojektist, juhul, kui see on kavandatud tegevuse elluviimiseks Ehitusseadustiku kohaselt nõutavad ja kui ei taotleta toetust ehitusprojekti koostamiseks;
 • Ärakiri dokumendist, mis tõendab, et maa, millele planeeritakse ehitada, kavandatav ehitis, mida ehitatakse või kuhu seade paigaldatakse, või mootorsõiduk, kuhu seade paigaldatakse, kuulub taotleja omandisse või on antud taotlejale õiguslikul alusel kasutamiseks vähemalt viieks aastaks arvates PRIA poolt viimase toetusosa väljamaksmisest; 
 • Projektijuhi elulookirjeldus, kui taotletakse toetust projektijuhtimise kulude kohta;
 • Ühiste kavatsuste kokkuleppe ärakiri, kui taotletakse toetust kohaliku tegevusgrupi piiriülese koostööprojekti ettevalmistamiseks või ühisprojekti elluviimiseks (näidisvorm);
 • Teadmussiirde projektis peab koolitaja esitama asjakohast suutlikkust tõendavas dokumendis andmed asjakohase töökogemuse kohta;
 • SA puhul sihtasutuse asutajate ja nõukogu liikmete nimekiri juhul, kelle asutajate ja nõukogu liikmete nimekiri pole kättesaadav mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrist;
 • MTÜ puhul mitte varasema kui taotluse esitamisele vahetult eelnenud kuu esimese kuupäeva seisuga mittetulundusühingu liikmete nimekiri, välja arvatud usulised ühendused, juhul, kui taotleja on mittetulundusühing, kelle liikmete nimekiri pole kättesaadav mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrist;