MEEDE 1A – Covid

 

COVID – 19 TAASTERAHASTU VAHENDITE TOEL ETTEVÕTLUSE ARENDAMINE JA MITMEKESISTAMINE

Alusdokumendid:
 1. Meetmeleht
 2. LEADER määrus
Toetatavad tegevused:
 • Tootmis- või teenindushoonete, -rajatiste, -taristu rekonstrueerimine, renoveerimine ja kohandamine; 
 • seadmete, masinate (v.a mootorsõidukid, sh ka ATV) ja tarkvara hankimine;
 • Investeeringud taastuv(rohe)energia tootmisse ja energiasäästmisse; 
 • Toodete, teenuste arendamine, turundamine ja veebidisain (sh e-pood), kvaliteedi tõstmine.

Toetuse maksimaalne suurus ja määr: 

 • Euroopa Liidu vahendite kasutamise põhimõtetest tulenevalt ei rahastata püsikulusid. 
 • Toetust antakse taotlejale kuni 60 protsenti toetavate tegevuste abikõlblike kulude maksumusest, võttes lisaks arvesse kõiki riigiabi reeglitest tulenevaid piiranguid.
 • Maksimaalne projektitoetus ühes taotlusvoorus on 15 000 eurot ja minimaalne 2 000 eurot, võttes lisaks arvesse PLPK jooksva aasta rakenduskava ja kõiki riigiabi reeglitest tulenevaid piiranguid.
 • Kulude abikõlblikkus ja mitterahaline omafinantseering on reguleeritud projektitaotluse esitamise hetkel kehtivas Leader määruses, mis on kättesaadav Riigi Teatajas.
 • Kulud peavad olema selgelt põhjendatud, üksikasjalikult kirjeldatud, majanduslikult otstarbekad ja vajalikud eesmärgi saavutamiseks.

Kohaliku tegevusgrupi nõuded projektitoetuse taotlejale ja toetuse saajale: 

 • Meetme sihtgrupp on tegevuspiirkonnas vähemalt kuus kuud tegutsev alla 10 töötajaga (taotluse esitamise ajal) ettevõtja (AS, OÜ, FIE).
 • Meedet rakendatakse PLPK tegevuspiirkonnas: Häädemeeste vald, Kihnu vald, Pärnu linna Audru ja Tõstamaa osavallad, Saarde vald (haldusreformieelne Saarde valla territoorium), Tori vald (haldusreformieelne Sauga valla territoorium), Lääneranna vald (haldusreformieelsed Varbla ja Koonga valla territooriumid).
 • Lisaks Leader määruse § 37 nõuetele on kohaliku tegevusgrupi poolt kehtestatud taotlejale täiendavad tingimused meetme raames:
 • Meedet rakendatakse tootmise mitmekesistamisel mittepõllumajanduslikul suunal;
 • Roheenergia tootmist toetatakse kui toodetavat energiat tarbitakse ennekõike taotleja ettevõttes;
 • Projekteerimine ainutegevusena ei ole abikõlblik;
 • Taotleja võib esitada taotlusvooru ühe projektitaotluse;
 • Kohalik tegevusgrupp võib rakenduskavas sätestada muid täiendavaid nõudeid (vaata meetmeleht).
TOETUSE TAOTLEMINE

Toetuse taotlus esitatakse e-PRIA keskkonnas, mis asub aadressil https://epria.pria.ee/

e-PRIA´sse sisselogimisel tuleb kõigepealt valida paremalt poolt ülevalt rippmenüüst “esindatav” alt OÜ, AS või FIE, kelle nimel soovitakse taotlust esitada.

Kui te ei ole varasemalt e-PRIA´t kasutanud, siis saab selle kohta täpsemalt lugeda siit: PRIA info- ja abimaterjalid

Kohustuslikud lisadokumendid taotluse esitamisel e-PRIAS (laetakse taotluse juurde): 

 • Pakkumuskutse koos ühtse tehniliste tingimuste loeteluga hinnapakkujatele (pakkumiskutse näidis);
 • Hinnapakkumus, tegevused üle 5000 € (ilma km) vähemalt 3 võrreldavat hinnapakkumusthinnapakkumust  (hinnapakkumise näidisvorm), (ehitustegevuse hinnapakkumise näidis)Hinnapakkumus peab sisaldama taotleja nime, välja arvatud juhul, kui hinnapakkumuseks on väljatrükk hinnapakkuja veebilehelt, hinnapakkuja nime, registrikoodi ja kontaktandmeid, hinnapakkumuse väljastamise kuupäeva ning toetatava tegevuse või investeeringuobjekti käibemaksuta ja käibemaksuga maksumust;
 • Toetatava tegevuse kirjeldus PLPK hindamiskriteeriumite lõikes, kuni 2 A4 lehekülge (projekti kirjelduse vorm);
 • Covid-19 olukorrast tulenevate tegevuste ümberkorraldamiste, lisanduvate tegevuste selgitus (vabas vormis);
 • Ehitiste puhul väljavõte ehitusprojektist, juhul, kui see on kavandatud tegevuse elluviimiseks Ehitusseadustiku kohaselt nõutavad ja kui ei taotleta toetust ehitusprojekti koostamiseks;
 • Ärakiri dokumendist, mis tõendab, et maa, millele planeeritakse ehitada, kavandatav ehitis, mida ehitatakse või kuhu seade paigaldatakse, või mootorsõiduk, kuhu seade paigaldatakse, kuulub taotleja omandisse või on antud taotlejale õiguslikul alusel kasutamiseks vähemalt viieks aastaks arvates PRIA poolt viimase toetusosa väljamaksmisest;
 • Äriühingu puhul taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud majandusaasta kinnitatud majandusaastaaruande või kontserni puhul taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud majandusaasta konsolideeritud aruande ärakiri ja FIE-l Eesti Maksu- ja Tolliametile esitatud tuludeklaratsiooni E-vorm. 
 • Kui ettevõtja on taotlenud kriisitoetusi, siis tuleb ettevõtjal esitada ülevaade taotletud toetustest. Kui kriisitoetuse taotlusi ei rahastatud, esitada ülevaade, mis põhjusel taotlust ei rahastatud (ülevaade esitatakse vabas vormis).