Ettevõtluse arendamine ja mitmekesistamine

Alusdokumendid:
 1. Meetmeleht
 2. LEADER määrus
 3. Pärnu Lahe Partnerluskogu 2023-2035 strateegia
Toetatavad tegevused ja nõuded taotlemiel (nimekiri on näitlik, täpsemalt meetmelehel ja LEADER määruses):
 • ehitise ehitamise ja parendamise kulud;
 • veevarustus-, kanalisatsiooni- ja reoveepuhastussüsteemi, elektrisüsteemi ja elektripaigaldise kulud;
 • masina, seadme, sisseseade või muu põhivara ostmise, liisimise ja paigaldamise kulud, sealhulgas patendi, litsentsi, autoriõiguse ja kaubamärgi omandamine;
 • infotehnoloogilise lahenduse ja tarkvara ostmise ning paigaldamise kulud;
 • teostatavusuuringu koostamise kulud, sealhulgas uuringud, mis on seotud külade, maapiirkondade ja kõrge loodusliku väärtusega alade kultuuri- ja looduspärandi säilitamise, taastamise ja selle kvaliteedi parandamisega, sealhulgas sotsiaalmajanduslikud aspektid ning keskkonnateadlikkus;
 • Euroopa Liidu vahendite jätkusuutliku kasutamise põhimõtetest tulenevalt ei rahastata püsikulusid;
 • projekteerimine ainutegevusena ei ole abikõlblik;
 • maa ja kinnisvara ostmine ei ole abikõlblik;
 • taotleja saab esitada ühes taotlusvoorus ühe projektitaotluse;
 • mootorsõidukite (sh ATV jms) ostmine ei ole abikõlblik;
 • meedet rakendatakse tootmise mitmekesistamisel mittepõllumajanduslikul suunal;
 • roheenergia tootmist toetatakse kui toodetavat energiat tarbitakse ennekõike taotleja ettevõttes.
Toetuse maksimaalne suurus ja määr: 
 • Toetust antakse taotlejale kuni 60% toetavate tegevuste abikõlblike kulude maksumusest, võttes lisaks arvesse kõiki riigiabi reeglitest tulenevaid piiranguid. Uue põlvkonna elektroonilise side juurdepääsuvõrgu rajamiseks antakse projektitoetust kuni 90 protsenti abikõlblikest kulude maksumusest. Projektitoetuse minimaalne määr on 15% toetatava tegevuse abikõlbliku kulu maksumusest.
 • Maksimaalne projektitoetus taotlusvoorus ühe taotleja kohta on 60 000 € ja minimaalne 2 000 €, võttes lisaks arvesse PLP jooksva aasta rakenduskava ja kõiki riigiabi reeglitest tulenevaid piiranguid.
 • Kulude abikõlblikkus ja mitterahaline omafinantseering on reguleeritud projektitaotluse esitamise hetkel kehtivas maaeluministeeriumi LEADER määruses.
 • Kulud peavad olema selgelt põhjendatud, üksikasjalikult kirjeldatud, majanduslikult otstarbekad ja vajalikud eesmärgi saavutamiseks. PLP-l on õigus teostada taotleja juures investeeringuobjekti suhtes paikvaatlust.
Strateegia meetme sihtrühm:
 • Meetme sihtrühm on tegevuspiirkonnas vähemalt kuus kuud tegutsev alla 10 töötajaga (taotluse esitamise ajal) ettevõtja (AS, OÜ, FIE) ja SA;
 • Meedet rakendatakse PLP tegevuspiirkonnas: Häädemeeste vald, Kihnu vald, Pärnu linna Audru ja Tõstamaa osavallad, Saarde vald (haldusreformieelne Saarde valla territoorium), Tori vald (haldusreformieelne Sauga valla territoorium), Lääneranna vald (haldusreformieelsed Varbla ja Koonga valla territooriumid).

 

TOETUSE TAOTLEMINE

Toetuse taotlus esitatakse e-PRIA keskkonnas,  https://epria.pria.ee/

e-PRIA´sse sisselogimisel tuleb kõigepealt valida paremalt poolt ülevalt rippmenüüst “esindatav” alt SA, OÜ, AS või FIE, kelle nimel soovitakse taotlust esitada.

Kui te ei ole varasemalt e-PRIA´t kasutanud, siis saab selle kohta täpsemalt lugeda siit: PRIA Info- ja Abimaterjalid 

Taotluse täitmisel e-PRIAS tuleb kirjeldada kavandatavaid tegevusi PLP hindamiskriteeriumite lõikes, vastates võimalikult täpselt etteantud küsimustele (küsimuste näidisvorm eeltäitmiseks, kuni 2 lk A4). Projekti kirjelduses tuua vastavalt küsitule välja seosed PLP strateegiaga, projekti vajalikkuse põhjendused (kulude kokkuhoid, tootmisvõimekuse kasv jne) jm vajalik info. Väldi seejuures kordusi ja lauseid, mis ei kirjelda projekti sisulist osa. Proovi vastata küsimustele võimalikult lühidalt ja sisukalt (vastuse maht on piiratud).

Kohustuslikud lisadokumendid taotluse esitamisel e-PRIAS (laetakse taotluse juurde): 

 • Pakkumuskutse koos ühtse tehniliste tingimuste loeteluga hinnapakkujatele (pakkumiskutse näidis);
 • Vähemalt 3 võrreldavat hinnapakkumust (hinnapakkumuse näidisvormid(ehitustegevuse hinnapakkumise näidis ja ehitustegevuse hinnapakkumise selgitus)Hinnapakkumus peab sisaldama taotleja nime, välja arvatud juhul, kui hinnapakkumuseks on väljatrükk hinnapakkuja veebilehelt, hinnapakkuja nime, registrikoodi ja kontaktandmeid, hinnapakkumuse väljastamise kuupäeva ning toetatava tegevuse või investeeringuobjekti käibemaksuta ja käibemaksuga maksumust;
 • Ehitiste puhul väljavõte ehitusprojektist, juhul, kui see on kavandatud tegevuse elluviimiseks Ehitusseadustiku kohaselt nõutavad ja kui ei taotleta toetust ehitusprojekti koostamiseks;
 • Ärakiri dokumendist, mis tõendab, et maa, millele planeeritakse ehitada, kavandatav ehitis, mida ehitatakse või kuhu seade paigaldatakse, või mootorsõiduk, kuhu seade paigaldatakse, kuulub taotleja omandisse või on antud taotlejale õiguslikul alusel kasutamiseks vähemalt viieks aastaks arvates PRIA poolt viimase toetusosa väljamaksmisest;
 • Äriühingu puhul taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud majandusaasta kinnitatud majandusaastaaruande või kontserni puhul taotluse esitamise aastale vahetult eelnenud majandusaasta konsolideeritud aruande ärakiri ja FIE-l Eesti Maksu- ja Tolliametile esitatud tuludeklaratsiooni E-vorm;